Công Thức Ép Đồ Tím Võ Lâm 1 Thành Công Cao

cách ép đồ tím
Server Mới Ra

Đồ tím trong võ lâm 1 không cần phải bàn, chất như nước cất nhưng tỷ lệ xịt cao và mất thời gian ép, cũng như tìm nguyên liệu. Sau đây sẽ là vài hướng dẫn nhỏ về cách ép đồ tím võ lâm 1 có tỷ lệ thành công cao. Anh em tham khảo từ gameprivate4u.com nếu đang cày lại game võ lâm 1 nhé.

Công Thức Ép Đồ Tím Võ Lâm 1 Các Phái

Thiên vương bang

1  Dc hệ kim hoặc hệ Thuỷ
2  Áo hệ Thuỷ hoặc Hệ Kim
3  Đai lưng hệ Thuỷ 5 dòng
4  Bao tay Pt 5 dòng
5  Giày hệ Mộc 5 dòng
6  Nón 5 dòng hệ thuỷ
7  Chuỳ bs có 5 dòng
Áo hệ thuỷ 5 dòng
Ht 4 + pc 5 = 40 tgph
Ht 5 + pc 6 + 1tt = 25 kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl ( or ht 4 + pc 6 )
Ht 4 + pc 4 + 1tt = 40 choáng ( or ht 4 + pc 6 )
Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 5 + pc 5 = 20 sk
Đai lưng Thuỷ 5 dòng
Ht 4 + pc 4 + 2pd = phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl
Ht 5 + pc 5 = 40 choáng
Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 4 + pc 5 = 20 sk
Bao tay Ptvl 5d :
Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl.tl ,phsl
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl tl ( c10 dùng đá pc 5 )
Ht 7 + pc 7 + 7tt + 1pd = 24/25 ptvl ( < c8 dùng ht 6 ; c10 TT đá pc 8 là an toàn )
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x tl ( or ht 5 + pc 6 )
Giày hệ mộc c10
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 tđ
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd = 30 kl ( or ht 7 + pc 7 + 1tt )
Ht 5 + pc 5 + 1tt > 18x sl ( or ht 5 + pc 6 )
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 5 + pc 5 + 1tt > 18x tl ( ht 5 + pc 6 )
Nón hệ thủy 5 dòng
ht 4 + pc 4 + 2pd > 6 phsl
ht 3 + pc 4 = 40 choáng
ht 4 + pc 4 = 18x sl ( dùng pc 5 thì xs > 19x cao hơn )
ht 5 + pc 6 = 25 kh ( or ht 4 + pc 5 + 1tt )
ht 4 + pc 4 > 18x tl
Chùy bs có 5d
Ht 4 + pc 5 + 2pd > 9x% stvl
Ht 5 + pc 6 = 25 kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 27x dcx ( or ht 4 + pc 6 )
Ht 7 + pc 7 + 2tt = 100 bs
Ht 4 + pc 5 + 1tt = 1% bqnt

Đường môn, Ngũ độc

Đối với Nón :

Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl , nl , tl , phsl
Ht 4 + pc 3,4 = 20 tp
Ht 4 + pc 4 = 18x sl,nl ( phsl dùng đá pc 5 )
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl,tl (phsl dùng đá pc 5 )
Ht 5,6 + pc 6 + 2tt = 25 pt
ht 5 + pc 6 = 25 pt ( nữ <c8 or nếu nón c10 thì ht 6 + pc 6 = 100%)

Đối với Áo : < c8

Ht 4 + pc 4 = 40 tgph
Ht 3 + pc 5 = 20 tp
Ht 3 + pc 5 > 18x sl
Ht 3 + pc 5 = 40tglc
Ht 3 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 6 + 4tt = 25 pt (nam) (ht 6 + pc 7 = 25 pt )
Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 pt (nữ or ht 6 + pc 6 + 1tt )

Đối với Bao Tay :< c8

Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl,phsl
Ht 4 + pc 4 = 20 tp
Ht 4 + pc 4 > 18x sl
Ht 4 + pc 4 = 40tglc
Ht 4 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 7 + 4tt = 25 pt (nam 6tt)
Ht 5 + pc 7 + 4tt = 25 pt (nữ ht 6 + pc 7)

Đối với Đai lưng : < c8

Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl,phsl
Ht 4 + pc 4 = 20 tp
Ht 4 + pc 4 > 18x sl
Ht 4 + pc 4 = 40tglc
Ht 4 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 7 + 2tt = 24/25 pt

Đối với Giày < c8

Ht 4 + pc 5 = 40 tđ
Ht 3 + pc 5 = 20tp
Ht 3 + pc 5 > 18x sl
Ht 3 + pc 5 = 40tglc
Ht 3 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 6 + 4tt = 25 pt (nam – 6tt)
Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 pt (nữ hoặc ht 6 + pc6 + 2tt )

Cái bang – Thiên nhẫn

1  DC hệ mộc
2  Nón ptvl 5 dòng
3  Áo cb hệ mộc 5
4  Đai lưng 5 dòng hệ thuỷ
5  Bao tay hệ kim 5 dòng
6  Giày hệ thổ có 6d
7  VK hs nội
8  Nhẫn trên kb – tgtd –chst
9  Nhẫn dưới AB KB 30
10  NB Hiệp cốt Ktc 5

Nón Ptvl 5d

Ht 4 + pc 3.4 > 18x sl
Ht 4 + pc 3.4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 5 + pc 6 + 4tt + 4pd = 25pt
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x tl ,phsl

Áo cb hệ mộc

Ht 4 + pc 5 + 2pd = 19,20 pdcc
Ht 4 + pc 6 = 30 kl
Ht 5 + pc 6 + 3tt = 40 tgph (4tt là được)
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x-200 sl

Đai lưng Thuỷ 5 dòng

Ht 4 + pc 4 + 2pd = phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 6 > 18x sl
Ht 5 + pc 5 = 40 choáng
Ht 4 + pc 6 > 18x nl

Bao tay hệ kim

Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl
Ht 4 + pc 5 = 25kd
Ht 4 + pc 5 > 18x nl
Ht 4 + pc 4 = 10chst
Ht 4 + pc 5 > 18x tl,phsl

Giày hệ thổ 6 dòng

Ht 4 + pc 5 + 2pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 40 tgtđ
Ht 4 + pc 5 > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt =25kb
Ht 4 + pc 6 > 18x nl or ht 4 + pc 5 + 1tt
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst

Vk HS nội công

Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl
Ht 4 + pc 3, 4 =40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 hs
Ht 4 + pc 5 > 18x tl1 : DC hệ mộc

Võ Đang, Côn Lôn

1 : nón hệ hoả 6d
2 : áo hệ hoả 6d
3 : đai lưng hệ mộc
4 : bao tay hệ mộc
5 : giày hệ thuỷ 6 dòng
6 : vk LS nội 6dòng

Nón Võ đang 6d (Võ đang ,Côn Lôn )

Ht 4 + pc 3,4 > 18x-200 sl
Ht 4 + pc 3,4 = 10 chst
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x tl ,phsl 6
Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 ptvl

Áo Võ đang 6d (Võ đang ,Côn Lôn )

Ht 4 + pc 4 = 40tgph
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x-200 sl
Ht 4 + pc 4 = 10 chst
Ht 4 + pc 4 > 18x-200 nl
Ht 6 + pc 6 + 2tt = 25 ptvl

Đai lưng hệ mộc

Ht 4 + pc 4 + 2pd > 18x -200 sl
Ht 4 + pc 6 + 2pd =30kl ( c10 tt,nk dùng ht 5 )
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x -200 nl
Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst
Ht 1 + pc 5 > 18x tl (bk dùng ht 5 , phsl + 1tt )

Bao tay hệ mộc

Ht 4 + pc 4 + 2pd > 18x -200 sl
Ht 4 + pc 6 =30kl (c10 dùng ht 5 )
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x -200 nl
Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst
Ht 4 + pc 5 > 18x tl (phsl cho 1tt )

Giày 6 dòng hệ thủy

Ht 4 + pc 5 + 2pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 5 = 40 choáng
Ht 4 + pc 5 > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 6 > 18x nl or ht 4 + pc 5 + 1tt
Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst

VS lôi sát nội :

Ht 3 + pc 4 > 18x sl
Ht 3 + pc 4 =40 tgtđ
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 4 + pc 5 + 1tt =25 kb
Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 LS nội

Mốc tốc độ đánh, mốc băng sát, mốc thời gian phục hồi Võ lâm 1

Vài hướng dẫn nhỏ về cách ép đồ tím võ lâm 1 của các phái được sưu tầm. Hy vọng sẽ giúp anh em trong quá trình nâng cấp sức mạnh. Chúc anh em cày game lại vui vẻ.

Đánh giá nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *